Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDCY KOMPONENTU MORSKIEGO
24.04.2018
W czwartek, 26 kwietnia o godzinie 14:00, na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni przy okręcie muzeum ORP „Błyskawica” rozpocznie się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy Centrum Operacji Morskich - dowódcy Komponentu Morskiego,

Obowiązki przekaże kończący służbę wojskową wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, najwyższy stopniem wojskowym oficer polskiej floty w służbie czynnej. Z okazji przekazania obowiązków dowódcy na ORP „Błyskawica” podniesiona zostanie wielka gala banderowa i oddany zostanie osobisty salut armatni. Uroczystość zakończy defilada pododdziałów wystawionych przez główne jednostki Marynarki Wojennej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Uroczystość rozpocznie się w czwartek, 26 kwietnia o godzinie 14:00 ceremonią powitania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni dr. Sławomira Wojciechowskiego przed pododdziałami reprezentującymi wszystkie najważniejsze jednostki Marynarki Wojennej, w tym: COM-DKM, 3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, Brygadę Lotnictwa MW i Akademię Marynarki Wojennej. Po odczytaniu rozkazu, na cześć kończącego służbę wojskową wiceadmirała dr. hab. Stanisława Zarychty, z pokładu historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” zostanie oddany osobisty salut armatni złożony z 15 strzałów. Następnie odbędzie się przekazanie obowiązków dowódcy COM-DKM przy sztandarze KPW Gdynia, zakończone złożeniem meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przez zdającego i  obejmującego obowiązki. Czasowe pełnienie tej funkcji zostanie powierzone Szefowi Sztabu COM-DKM komandorowi Mariuszowi Kościelskiemu. Uroczystość zakończy defilada pododdziałów wystawionych przez główne jednostki Marynarki Wojennej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jest jedną z wiodących jednostek polskich sił morskich. Głównym jej zadaniem jest dowodzenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, między innymi z 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Brygady Lotnictwa MW. COM-DKM dowodzi także komponentami z Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim. Ponadto, na co dzień, oficerowie COM-DKM między innymi koordynują prowadzenie akcji ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz przedsięwzięcia związane z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej, monitorują stan gotowości sił Marynarki Wojennej, nadzorują gotowość jednostek MW do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego, osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. Wyspecjalizowane komórki COM-DKM zajmują się także koordynacją systemu wykrywania skażeń, czy też zbieraniem, analizowaniem, prognozowaniem i dystrybucją prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych.Wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta pochodzi z rodziny z tradycjami górniczymi. Zarówno ojciec, brat i wujkowie pracowali w kopalniach węgla kamiennego, w Zagłębiu Dąbrowskim i Górnym Śląsku. W latach 1973-1978 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Sosnowcu, w specjalności drogi i mosty kolejowe. W latach 1978-1983 był słuchaczem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, o kierunku nawigacyjnym i uzbrojenia okrętowego. Uczelnię ukończył z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora. Jednocześnie otrzymał promocję oficerską na stopień podporucznika Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej rozpoczął służbę w 3 Flotylli Okrętów, w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. W latach 1983-1990 zajmował kolejno stanowiska służbowe na okrętach rozpoznania radioelektronicznego: oficera nawigacyjnego, dowódcy działu nawigacyjnego i zastępcy dowódcy okrętu. Następnie w latach 1990-1996 był dowódcą okrętu ORP Hydrograf, a w latach 1996-1997 zajmował stanowisko służbowe w strukturach sztabu MW. Następnym wyzwaniem było objęcie dowodzenia nad Grupą Okrętów Rozpoznawczych. W 1998 roku dowodzona przez niego jednostka uzyskała miano najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP. Uwieńczeniem służby na okrętach było zdobycie w 2001 roku „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP”. W 1998 roku uzyskał także dyplom oficera pokładowego trzeciej klasy polskich statków morskich. W latach 2002-2004 komandor Zarychta był dowódcą 6 Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni, a w latach 2004-2007 szefem Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Sztabu Marynarki Wojennej (N2). Za osiągnięte wyniki w służbie Zarząd N2 w 2005 roku otrzymał tytuł przodującego Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych.

W 2007 roku komandor Zarychta został awansowany do stopnia kontradmirała i objął stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. Następnie w latach 2008-2010 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre - JFTC) w Bydgoszczy. Jako zastępca dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO oprócz zadań służbowych był odpowiedzialny za współpracę z władzami lokalnymi cywilnymi i wojskowymi. Wielokrotnie także reprezentował JFTC na konferencjach, ćwiczeniach i sympozjach zarówno w kraju jak i za granicą. Z dniem 15 sierpnia 2010 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich, a z dniem 1 lipca 2013 roku na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego. W tym samym roku został także awansowany do stopnia wiceadmirała. Jako dowódca jest odpowiedzialny za planowanie i dowodzenie operacyjne wydzielonymi siłami MW, koordynację sił przydzielonych do działań pokojowych i stabilizacyjnych oraz za działalność dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej. Ponadto współpracuje z pozamilitarnymi organami państwa w zakresie ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego oraz kontroli żeglugi morskiej.
Oprócz zadań służbowych wiceadmirał Zarychta dbał również o swój rozwój naukowy. W 2011 roku Uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał Zarychta uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a w 2017 roku na podstawie oceny osiągnięć naukowych i rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie nadany uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wiceadmirał dr hab. Zarychta aktywnie uczestniczy w organizacji wielu konferencji jako członek komitetu organizacyjnego i jako ich uczestnik, w seminariach i konferencjach poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu międzynarodowemu, aktywnie uczestniczy w pracach Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Jest autorem kilkunastu opracowań i artykułów związanych z bezpieczeństwem, współczesnymi zagrożeniami i rolą MW w systemie bezpieczeństwa państwa. Wydał trzy publikacje zwarte: „Doktryny i strategie NATO 1949-2013”, „Struktury militarne NATO 1949-2013” oraz „Broń Jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015”.
Ukończył kursy sztabowe w Królewskiej Akademii Morskiej (Royal Naval Staff College) w Greenwich oraz w Ośrodku Szkolenia Marynarki (Naval Staff College) w Newport, USA; kurs oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej; kurs polityki bezpieczeństwa w Oberammergau oraz kursy specjalistyczne.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
Szef Sekcji –Rzecznik Prasowy
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego
tel. 261-263-919, 503-838-415
e-mail: com.rzecznik@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych