Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Zadania

MISJA I ZADANIA CENTRUM OPERACJI MORSKICH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO      Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego będąc jednostką szczebla taktycznego - przeznaczona jest do dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim.


Do zasadniczych zadań Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego należy:

  • koordynacja działalności bieżącej sił podległych Dowództwu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności dowódcy COM-DKM;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych;
  • dowodzenie wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziałanie w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
  • kierowanie całokształtem przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych oraz koordynacyjnych związanych z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej;
  • monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO;
  • nadzorowanie służb Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań;
  • monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu;
  • koordynacja Systemu Wykrywania Skażeń (SWS) w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM-DKM;
  • zbieranie i analiza danych, prognozowanie i dystrybucja prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych